نیمه مات

کیلر نیتروسلولزی نیمه مات با خشک شدن سریع برای پوشش سطوح چوبی، با ویژگی صافی و سختی عالی