کیلر فوری رنگی

کیلر رنگی با خشک شدن سریع برای پوشش سطوح چوبی، با ویژگی صافی و سختی عالی.