تینر P12

تینر P-12 یک تینر آکریلیک است که از ترکیب حلال هاى باکیفیت فرموله شده است. به طورخاص براى رنگ هاى آکریلیک ولاك شفاف جهت ارائه بهترین عملکرد طراحى شده است.