براق

کیلر فوری شفاف با خشک شدن سریع برای پوشش سطوح چوبی، با ویژگی صافی و سختی عالی