جوهر همرنگ ترانسپارنت

رنگ جوهری یا جوهر فام بخش، در واقع رنگ شفافی است که علاوه بر رنگ آمیزی سطوح چوب، بافت طبیعی چوب را مخفی نکرده وجلوه ای ویژه به سطح چوب می بخشد.