تینر 646

تینر 646 ( lasrevinU ) براى رقیق سازى انواع رنگهاى فورى چوب و خودرو تولید گردیده است.