انژکتور شوی

انژکتورشوی هافمن با باز نمودن انژکتور و زدودن آلودگی‌های اجزای کاربراتور و سیستم سوخت‌رسانی خودرو باعث افزایش شتاب و قدرت موتور و کاهش مصرف سوخت شده و برای سنسور هوا و کاتالیست بی ضرر است.