مات

کیلر نیتروسلولزی مات با خشک شدن سریع برای پوشش سطوح چوبی، با ویژگی صافی وسختی عالی