آستر پلاستیک شفاف

آستر پلاستیک شفاف با چسبندگی بالا و انعطاف پذیري و رنگ پذیري فو ق العاده بعنوان آستر مخصوص براي قطعات پلاستیکی مانند سپر ماشین و... مورد استفاده قرار گرفته و بعنوان عامل چسبنده بین رنگ و پلاستیک عمل نموده و از کنده شدن رنگ از روي پلاستیک محافظت می کند.