تینر P40

تینر P40 یک تینر پلى اورتان است که از ترکیب حلال هاى باکیفیت فرموله شده است. به طورخاص براى رنگ هاى سیلر وآستر پلى اورتان جهت ارائه بهترین عملکرد طراحى شده است.