مات

رنگ آکریلیک سفید مات از باکیفیت‌ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول دارای پوشش دهی و سختی بالایی بوده و سریع خشک می‌شود. این محصول به عنوان پوشش نهایی روی سطوح چوبی و MDFمورد استفاده قرار می‌گیرد.