سیلر نیتروسلولزی چوب 200

سیلر نیتروسلولزی شفاف برای سطوح چوبی، با ویژگی خشک شدن سریع، مناسب برای پرکردن حفره های سطوح چوبی.