بتونه فوری نیتروسلولزی

بتونه فوری چوب سریع خشک، با پوشش دهی و سنباده‌خوری عالی، به عنوان پرکننده حفره های ریزسطوح چوبی کاربرد دارد.