محصولات نیتروسلولزی

این محصولات تک جزئی، برپایه رزین آلکید با ویژگی خشک شدن سریع برای استفاده روی سطوح چوبی طراحی و تولید شده است.

رنگ

رنگ فوری برپایه رزین‌ آلکید تولید شده و بدلیل استفاده بر روی سطوح چوبی به عنوان رنگ چوب نیز شناخته می‌شود.

کیلر

کیلــرها برپایه رزین آلکیـد باکیفیت بالا، به عنــوان پوشش نهایی برای سطوح چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیلر

سیلرها برپایه رزین آلکید باکیفیت بالا بوده و برای پر کردن حفره‌های سطوح چوبی مناسب می‌باشند.

بتونه

بتونه فــوری برپایه رزین آلکیــد باکیفیت بالا بوده و برای پر کردن حفره‌های سطوح چوبی مناسب می‌باشند.