حلال های صنعتی

صنایع رنگ اطلس فــام از سال 1396 تولیــد انواع حلال‌ها و مواد اولیه تینــر را آغاز نمـود. این شرکت با خود کفایی در تولید انواع حلال‌ها، علاوه بر تامین نیازهای داخلی مجموعه، محصولات تولیدی خود را به بازارهای داخلی و جهانی نیز عرضه می‌کند.

ایزوبوتیل استات

یک ترکیب شیمیایــی با فرمــول مولکولی C6H12O2 است. مایعــی خنثی و بی‌رنگ بـوده و معمولاً به عنــوان حلال در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرمال بوتیل استات

یک استـــر با فرمــول مــولکــولی C6H12O2 است. مایعـــی بی‌رنگ و اشتعال‌پــذیر در دمای اتاق بـوده و به عنــوان یک حلال شناخته شده در صنعت کاربرد فراوانی دارد.

اتیل استات

یک ترکیب استر با فرمول مولکولی C4H8O2 است. مایعی بی‌رنگ و بسیار قابل اشتعال است و به‌عنوان یک حلال برای تمیز کردن، حذف رنگ و پوشش استفاده می‌شود.

متیل استات

یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی C3H6O2 است. مایعی خنثی و بی‌رنگ است که به صورت عمده در صنایع رنگ و رزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.