محصولات پلی اورتان

این محصولات دوجزئی بر پایه رزین آلکید و هاردنر پلی ایزوسیانات بوده  و روی کلیه سطوح چوبی قابل استفاده می‌باشند.

رنگ

روکش‌های دوجزئـــی (رنــگ) برپایه رزیـــن با کیفیـت بالا، مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش‌های تخته سه‌لا می‌باشند.

کیلر

کیلرها برپایه رزین با کیفیت بالا، به عنوان پوشش نهایی مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش‌های تخته سه‌لا می‌باشند.

سیلر

سیلــرها برپایه رزین باکیفیت بالا بـوده و مناسب بــرای پر کـردن حفره‌های سطــوح چوبی و روکش‌های تخته سه‌لا می‌باشند.

آستر

آستــرها برپایه رزین با کیفیت بالا، به عنوان پوشش اولیه مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش‌های تخته سه‌لا می‌باشند.